Destinační management

Destinační
management


Destinační Management Moravsko Slezský je konkrétním výstupem aktivit společnosti Enterprise plc, s. r. o. Vytvoření institucionálního zázemí systému, který je obvyklý ve vyspělých turistických destinacích, se stalo jedním z prioritních projektů společnosti. Úspěšná nabídka do výběrového řízení vypsaného na jaře roku 2003 otevřela možnost realizace záměru, který se zrodil při zpracovávání Marketingové strategie turistického regionu Severní Morava a Slezsko. Dnes je tento záměr již skutečností.


Záměr společnosti

Představu o tom, co to vlastně je "destinační management a z toho vycházející záměr společnosti nejlépe vystihuje definice tohoto pojmu uvedená ve Výkladovém slovníku cestovního ruchu: "Destinační management - soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty cestovního ruchu, společně sdílené logo, značka kvality, společný (sdílený) informačně - rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti cestovního ruchu, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru cestovního ruchu i podpora profesních spolků, sdružení a organizací. Součástí destinačního managementu je návštěvnický management, model LAC a tzv. spektrum rekreačních příležitostí."

Realizátorem by měla být organizace tzv "Společnost destinačního managementu (DMC) - organizace zaměřená na management destinace v oblasti vytváření a prosazení destinace a jejích produktů cestovního na trhu, realizuje záměry destinačního managementu. DMC je zaměřena na vývoj a aktivní prodej hlavních produktů, koordinuje a řídí tvorbu produktů cestovního ruchu, cenovou politiku a aktivní prodej destinace. DMC je zpravidla podporována nebo vytvořena hlavními poskytovateli služeb v destinaci."


Základní principy činnosti DM

 • respektování a podpora principu partnerství, tedy vztahů, které jsou vzájemně výhodné pro zúčastněné strany
 • respektování a podpora již fungujících, positivní výsledky přinášejících vztahů, struktur a dělby práce v sektoru cestovního ruchu v regionu a jeho subregionech
 • diferencovaný přístup k jednotlivým subregionům, vycházející z potřeb, specifik a rozvojového potenciálu těchto subregionů
 • maximální orientace na konsensuální přístup při řešení zásadních otázek rozvoje cestovního ruchu v regionu
 • maximální orientace na celostní (celoregionální) pohled na sektor cestovního ruchu a jeho rozvojové potřeby

Role destinačního managementu

 • identifikovat co nejpřesněji potřeby a požadavky potenciálních klientů (zejména turistů) a tyto potřeby a požadavky přeložit do formy prodeje schopných produktů, postavených na v regionu dostupných službách a atraktivitách
 • nalézt spolehlivé dodavatele součástek požadované kvality - služeb, atraktivit - celkového produktu cestovního ruchu
 • zajistit shodu těchto subdodavatelů na konečné podobě produktu, jeho značce a podílu jednotlivých subdodavatelů na konečné ceně produktu
 • zajistit časové, nákladové a kvalitativní sladění dodávek dílčích částí produktu
 • vytvoření značky dodavatele - destinace Severní Moravy a Slezska, jejíž prostřednictvím bude možno vytvářet požadovaný image regionu
 • zajistit vhodný marketing (volba nástrojů pro prosazení se na trhu) a propagaci těchto produktů (zajištění forem informovanosti, prezentace atd.)
 • vytvořit systém prodeje těchto produktů (prodej přes tradiční kanály - cestovní agentury, prodej přes prostředníky a zprostředkovatele - ubytovatelé, informační centra, provozovatelé atraktivit atd., katalogový prodej, elektronický prodej - prodej přes internet).

Poslání DM

Sloužit regionu v oblasti zajištění koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu a tím zásadně napomáhat zvýšení jeho prodejnosti jako destinace na cílových trzích.


Vize DM

Profesně orientovaná organizace, po jejichž kvalitních službách je poptávka od subjektů, zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu v regionu a to zejména díky intenzivnímu rozvoji tohoto sektoru, respektujícímu principy dlouhodobé udržitelnosti a tvořícímu významný podíl na zaměstnanosti a příjmech regionu.


Strategie DM

Strategie je rozčleněna do 6 oblastí, vycházejících ze zadání, tedy na:

 1. Vývoj produktů a produktových balíčků cestovního ruchu (tvorba konečných produktů a produktových balíčků cestovního ruchu zaměřených na vybrané cílové skupiny, opatřených svou vlastní značkou)
 2. Propagace (zaměření se na propagaci destinace Severní Morava a Slezsko a produktových balíčků cestovního ruchu, na vytváření požadovaného pozitivního image turistického regionu jako celku a na prezentaci vlastní společnosti destinačního managementu)
 3. Marketing (vytváření podmínek pro realizaci produktů na trhu, podpora rozvoje odborného potenciálu cestovního ruchu v regionu, rozvoj organizovaného cestovního ruchu, zajištění informačních potřeb a požadavků klientů …)
 4. Monitoring trhu (sběr, sledování a vyhodnocení statistických informací s následným vytvořením servisu pro zainteresované subjekty a partnery)
 5. Organizace destinačního managementu v regionu (zajištění efektivně fungující organizace aktivit společnosti destinačního managementu a sektoru cestovního ruchu v regionu a spolu s partnery vytvoření systému organizace cestovního ruchu v regionu)
 6. Financování činnosti destinačního managementu v regionu (bude zajištěno formou prostředků z veřejných zdrojů, z vlastní činnosti, z donorských zdrojů a z podílu na předpokládaném růstu příjmů z cestovního ruchu)
Stáhněte si materiál o destinačním managementu
v plném znění, formát:
DOC (86kB), DOC/ZIP (29kB), PDF (201kB).

^ nahoru